Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа

Зміст

Вступ

Розділ 1. Особливості вивчення арифметики у початковій школі

1.1 Завдання курсу арифметики в початковій школі

1.2 Психолого-педагогічний нюанс використання ППЗ для створення дидактичних засобів на уроках арифметики у початковій школі

1.3. Опис ППЗ для розробки дидактичних засобів

Розділ 2. Конспекти уроків з арифметики із використанням дидактичних посібників, зроблені за допомогою компьютер'ютера

Урок 1. Доповнення до 10. Узагальнена таблиця додавання Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа і віднімання в межах 10 (1 клас)

Урок 2. Вправи на засвоєння таблиці ділення на 6. Задачі на спосіб зведення до одиниці (перший вид). Знаходження довжини ламаної (3 клас)

Висновки

Перечень використаної літератури

Вступ

Використання ППЗ на уроках арифметики здатне в повній мірі виконати основні завдання навчання арифметики в початковій школі, забезпечити належний розвиток учнів Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа у галузі інформатизації та покращити процес навчання в школі взагалі.

Тому обрана нами тема, на нашу думку, є актуальною в даний час, если школа лише робить перші спроби переходу на компьютер'ютерне навчання.

Об'єктом курсової роботи є зміст уроків арифметики в початковій школі.

Предмет дослідження – розробка дидактичних засобів Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа для уроків арифметики в 1-4 класах.

Мета даної роботи – запропонувати шляхи використання ППЗ для створення дидактичних засобів.

Розділ І. Особливості вивчення арифметики в початковій школі

1.1 Завдання курсу арифметики в початковій школі

Більшість питань математичної освіти повинні бути засвоєні в початкових класах на такому рівні, щоб стати надбанням учнів на все життя. Решта питань Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа програми з арифметики для початкових класів опрацьовується з метою підготовки до ґрунтовного вивчення відповідного матеріалу в наступних класах.

Математика в початкових класах має як практичне, так і духовне значення. Насамперед, курс арифметики початкових класів забезпечує подальше вивчення арифметики в середніх класах. Математичні знання, набуті в початкових класах Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа, потрібні к повсякденному житті, під час вивчення інших дисциплін, для розуміння повідомлень засобів масової інформації. Молодші школярі отримують початкові уявлення про принципи і закони, що лежать в основі математичних чинників, що вивчаються. Це, насамперед, стосується десяткової системи числення та властивостей арифметичних дій. Істотним на початковому етапі є оволодіння обчислювальними Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа вміннями і навичками.

Духовне призначення вивчення арифметики проявляється у внеску в розумовий розвиток, у становлення і розвиток моральних рис, в естетичне виховання людини. Розгляд математичних осознать, розв'язування задач включає в процес пізнання різні прийоми і методи людського мислення.

Важливим завданням арифметики в початкових класах є розвиток пізнавальних Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа здібностей у дітей. Необхідно розвинути у их вміння спостерігати й порівнювати, виділяти риси схожості та відмінності у порівнювальних об'єктах, виконувати такі мислительні операції, як аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування, конкретизація.

Завдання курсу арифметики:

Теоретичні відомості:

✔ математичні поняття, операції, способи дій.

Досвід методів дій:

✔ формування мозгінь і навичок.

Досвід пошукової діяльності:

✔ розвиток пізнавальної Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа самостійності.

Виховання:

✔ світоглядні і моральні уявлення; нрав, почуття.

Вони, безперечно, розвивають мислительні операції, підготовляють до 5-12 класів, виховують працьовитість, пробуджують інтерес до вивчення арифметики, становлять самі по собі зв'язок з життям.

Ведуча роль арифметики – у розвитку логічного мислення, формуванні методічного мислення, вихованні навичок розумової праці (планування, пошук раціональних Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа шляхів, критичність). Формування у дітей разуміння логічно мислити нерозривне з розвитком у их верної, точної, лаконічної математичної мови. Заняття математикою мають бути школою виховання нраву і почуттів. Навчання арифметики має формувати такі риси особистості, як працьовитість, акуратність; сприяти розвитку волі, уваги, уяви учнів; стимулювати розвиток інтересу до Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа арифметики; виробляти вміння вчитися і навички самостійної роботи. Вивчення арифметики має сприяти реалізації завдань виховання патріотизму, гуманності, чесності. Характерною рисою вихованості має стати готовність школяра долати труднощі, боротися зі злом.

Удобна і духовна значущість арифметики в навчанні, розвитку та вихованні молодших школярів визначає такі основні компоненти початкової математичної освіти:

➢ знання про Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа натуральні числа і дії над ними, вміння використовувати ці знання в повсякденному житті;

➢ початкові алгебраїчні й геометричні уявлення;

➢ математичний розвиток, що включає здібності до узагальнень, здогадку, вміння помітити спільне в різному, відрізняти головне від другорядного, спостерігати, порівнювати, аналізувати, робити висновки та перевіряти їх.

Фундаментом курсу арифметики початкових класів є Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа вивчення чисел. У зміст цього курсу входять:

✔ лічба, нумерація і чотири арифметичні дії над цілими невід'ємними числами;

✔ початкові знання властивостей натурального ряду чисел і арифметичних дій;

✔ початкові знання властивостей натурального ряду чисел і арифметичних дій;

✔ початкові знання про дроби.

Вивчення чисел супроводжується постійним використанням різноманітних задач, у Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа ході розв'язування яких учні зустрічаються з деякими видами удобної діяльності, так або інакше пов'язаної з підрахунками і вимірюваннями. Учні ознайомлюються з основними одиницями величин, вчаться переходити від одних до інших.

Ознайомлення з нулем та дробовими числами готує учнів до сприймання ідеї розширення поняття числа.

Вивчення чисел Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа – перший крок в ознайомленні з ідеєю математичної абстракції. Наступним кроком 100є перехід від числа до буквеного числення. У початкових класах учні ознайомлюються з виразом, що містить буквений компонент, вчаться знаходити числові значення таких виразів, застосовують буквені вирази для запису властивостей арифметичних дій. Алгебраїчна пропедевтика включає також ознайомлення з поняттям рівняння Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа та нерівності. Учні розглядають рівняння на одну операцію і розв'язують їх на основі правил знаходження невідомого компонента. В завданнях з логічним навантаженням розглядають дещо ускладнені рівняння. Поняття буквеного виразу і рівняння застосовуються під час розв'язування задач.

Розв'язуючи задачі, пов'язані з прямо і обернено пропорційними Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа залежностями, молодші школярі ознайомлюються з одним з видів функціональної залежності.

У геометричній пропедевтиці головними об'єктами на площині є точка, пряма, відрізок, многокутник (трикутник, чотирикутник, прямокутник і квадрат), коло і круг; у просторі (в порядку ознайомлення) – призма, піраміда, циліндр, конус, куля.

А загалом, курс арифметики у початкових класах по нумерації Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа та арифметичних діях розглядається за такими основними етапами, розділами:

· підготовчий (дочисловий) період;

· вивчення чисел першого 10-ка;

· вивчення чисел другого 10-ка;

· вивчення чисел першої сотні;

· вивчення чисел першої тисячі;

· вивчення багатоцифрових чисел.

Слід зазначити, що вивчення арифметики в V – VІ класах базується на тій математичній підготовці, яку учні дістали Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа в початковій школі. Тому важливо забезпечити належний рівень викладання, щоб ця підготовка справді прийшла на допомогу учням.

1.2 Психолого-педагогічний нюанс використання ППЗ для створення дидактичних засобів у початковій школі

Найважливіше у боті класовода на уроках арифметики — активізувати пізнавальну діяльність учнів. Засобів для цього в нього чимало. Це й дидактичні Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа ігри, і проблемні ситуації, і цікаві задачі. Але спинимося на наочних посібниках, (які, на наш погляд, варто застосовувати на різних етапах навчання і з різною метою (для перевірки вивченого, закріплення, повторення, вдосконалення знань). Посібники дають змогу урізноманітнити навчальний процес, зробити його більш плідним, цікавим, захоплюючим, ефективно організувати як колективну Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа, так і індивідуальну боту.

Для створення наочних посібників вчитель може з успіхом використовувати різноманітні компьютер'ютерні засоби, або вишукувати їх з допомогою новітніх інформаційних технологій, наприклад, підключати до своєї роботи Всесвітню глобальну мережу Інтернет.

Розглянемо деякі прийоми використання компьютер'ютерного прикладного програмного забезпечення для створення засобів навчання для уроків Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа арифметики в початковій школі (по класах).

1-2 класи.

Так, під час вивчення нумерації в межах першого 10-ка можна застосувати картки з числами, що мають вигляд роздаткового матеріалу.

Окрім карток з цифрами (числами першого 10-ка) вчитель може створити певні таблиці натурального ряду чисел.

Наприклад:

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

До цієї таблиці можна застосувати різноманітні види завдань.

✔ Назвіть Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа числа, які йдуть за п'ятіркою (зміщені праворуч від 5).

✔ Назвіть числа, менші від 8 (розміщені ліворуч від цієї цифри).

✔ Між якими числами 100їть З?

Вправи з лічби змінюються геометричними.

Здесь теж застосовуються саморобні посібники. Вони мають вигляд поділеного на 4 частини круга з геометричними фігурами.

Дітям пропонується для огляду протягом 2—3 с Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа одна з чотирьох сукупностей геометричних фігур. Потім ця сукупність перекривається, а учні по пам'ятіназивають, скільки всього фігур вони бачили, яких саме, якого кольору, коментують положення кожної (угорі, понизу, посередині, ліворуч чи праворуч).

Такий наочний посібник такового виду дуже корисний для розвитку уваги: показуючи одну за одною різні чверті круга Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа, класовод пропонує їх порівнювати і відповідати на запитання: «Що змінилося?».

Має зацікавити дітей гра «Живі числа»

Учитель показує картку, на якій зображено знаки >, < чи =.

В учнів у цей час на руках картки з числами від 1 до 10 — по одній у кожного. У відповідь на запитання: «Які числа мають Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа стати ліворуч і праворуч від мене?» — вибігають тільки ті, хто має картку з потрібним числом, стають поруч з класоводом й ілюструють приклади, скажімо, 5>4, 6>5 (або 3<4, 7<8, 5 = 5 — залежно від того, який показано символ).

Решта дітей перевіряє правильність «запису» цих прикладів, хором читає їх.

Досить ефективною може стати бота за індивідуальними набірними полотнами. Вона дає Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа можливість диференційованого підходу до учнів залежно від пізнавальних можливостей кожного. Наприклад, пропонуються приклади з пропущеними знаками: для сильніших — між числами, для слабших — між предметними малюнками.

До дошки запрошуються по З учні. Решта в цей час працює з «годинником». Створюється він аналогічно до посібника з геометричними фігурами. Тільки складається Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа не з 1, а 3 пар кругів: на крайніх записано числа від 1 до 12, на середньому — усі математичні знаки (+, —,• , : , > < =).

Треба лише прагнути дидактично повністю «вичерпати» кожну таку вправу, Наприклад, після розв'язування прикладу 5<10 учитель запитує: «Які ще числа можна поставити замість 10?» Він не задовольняється 2—3 випадково знайденими розв'язками, а вчить дітей Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа пошуку в певній послідовності, що гарантує вичерпність відповіді. У даному разі пошук усіх можливих розв'язків спирається на знання послідовності чисел натурального ряду: 5<10, 5<9, 5<8, 5<7, 5<6.

Деякі із заздалегідь підготовлених засобів унаочнення можна використовувати на кількох уроках і не один рік. Ось лише один приклад. У багатьох школах поширені саморобні художньо оформлені Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа таблиці чисел (прикладів) із зображеннями віночка (їжачка тощо).

На уроці з арифметики такий посібник зручно використати для лічби («Допоможіть зробити віночок»).

Розглянуті посібники здебільшого використовуються в 1-2 класах. А в наступних доцільні більш схематичні засоби.

Прикладом таких, що створені за допомогою ППЗ можуть стати таблиці додавання (віднімання) чисел.

+
1+5=6 6-1=5
2+5=7 6-2=4
3+5=8 6-3=3
4+5=9 6-4=2

Такі Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа таблиці можна використовувати учням як для закріплення, так і для ознайомлення з матерікрасном.

Як бачимо, засоби та завдання можуть бути найрізноманітнішими. Так, запитуючи дітей, якими діями розв'язується задачка (або який символ треба поставити замість зірочки в деформованому прикладі, щоб запис був правильний), проти фігур смужки можна записати 4 знаки арифметичних Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа дій, а під час підрахунку геометричних фігур у раскладному рисунку розмістити 4—5 чисел-відповідей, що позначають кількість знайдених учнями фігур.

Бота на уроці арифметики з наочними посібниками, виконаними на компьютер'ютері, викликає значне зацікавлення в учнів під час відтворення знань, активізує пізнавальну діяльність, сприяє повноцінному формуванню передбачених програмою разумінь Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа. Реалізуючи навчальний процес в різноманітних формах й різноманітними засобами, учитель підтримуватиме інтерес до навчання протягом усього уроку, запобігатиме перевтомі дітей і водночас розвиватиме такі важливі якості, як швидка реакція, кмітливість, увага.

1.3 Опис ППЗ для створення дидактичних засобів, що використовуються на роках арифметики у початковій школі

У цьому пункті ми спробували розробити Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа певні методичні рекомендації щодо використання ППЗ на уроках арифметики відповідно тематичного змісту програми для 1-4 класів. Результати оформлені у вигляді таблиці.

Зміст навчального матеріалу (за чинною програмою) Опис преподавательічного програмного засобу (виклад змісту, призначення)
Натуральні числа і дії над ними

Натуральні числа.

Запис натуральних чисел.

Розряди і класи натуральних Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа чисел.

Порівняння і округлення натуральних чисел.

Знаки «».

Додавання і віднімання натуральних чисел.

Переставна і сполучна властивості додавання.

Розв’язування текстових задач.

Числові вирази.

Буквені вирази та їх значення.

Рівняння.

Розв’язування рівнянь.

Приклади розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь.

Діяльнісне середовище для закріплення знань про позиційний спосіб запису Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа чисел.

Діяльніше середовище для ілюстрації дій над багаторозрядними цілими числами.

Ілюстративні матеріали для пояснення переставних та сполучних властивостей додавання.

Генератор навчальних задач (числових значень змінних для текстових задач і мозгов прикладів).

Діяльнісне середовище для ілюстрування створення математичної моделі та покрокового розв’язування задачі.

Генератор навчальних задач (генерування значень змінних до текстових задач Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа)

Множення і ділення натуральних чисел.

Переставна, сполучна і розподільна властивості множення.

Приклади на всі дії з натуральними числами.

Розв’язування текстових задач.

Ділення з остачею.

Ілюстративні матеріали для пояснення переставної, сполучної і розподільної властивості множення.

Преподавательічний програмний засіб для діагностування рівня навчальних досягнень (з відповідним предметним наповненням)

Геометричні Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа фігури і величини

Основні геометричні фігури: точка, пряма, відрізок.

Вимірювання довжини відрізка.

Побудова відрізка даної довжини. Ламана, довжина ламаної.

Кут. Рівність кутів

Діяльнісне середовище для виконання навчальних задач на вивчення та засвоєння основних прийомів роботи із шкальними засобами вимірювань.

Інтерактивне середовище з елементами штучного інтелекту для формування здатності розпізнавати Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа геометричні фігури та тіла

Основними програмами, що використовуються у початковій школі вчителями мають стати Word, Powerpoint, Paint, різноманітні музичні редактори та програми.

Word – програма для створення, редагування, друкування текстових файлів (документів). Але окрім звичайної роботи над текстом ця програма може вставляти у текст графічні зображення (малюнки), звукові файли, відеозаписи, таблиці Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа, діаграми тощо.

Powerpoint – програма для створення презентацій. Вона може бути використана для створення та перегляду слайдів. У презентацію можна вставляти аудіо-, відеофайли, графіку та ін.

Використовувати Powerpoint можна для створення наочних посібників, електронних підручників тощо.

Ще однією програмою, що працює з графікою та є легкою у користуванні є Paint Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа. Він служить для створення зображень, малюнків, розфарбовування їх у різні кольори. Також однією з його функцій є обробка графіки.

Використовувати Paint можна для створення наочних посібників.

Ще одним елементом уроку арифметики можуть стати звукові пояснення задач чи прийомів розвязання прикладів. В цьому випадку на допомогу вчителю можуть придти Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа програми, що працюють зі звуком. Наприклад, MediaPlayer.

Ця програма допоможе записати глас вчителя чи прослухати (переглянути) вже наявні файли (на диску чи на компьютер'ютері).


Розділ 2. Конспекти уроків з арифметики із використанням дидактичних посібників, зроблених за допомогою компьютер'ютера

Урок 1. Доповнення до 10. Узагальнена таблиця додавання і віднімання в межах 10 (1 клас)

Мета. Учити Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа користуватись узагальненою таблицею додавання і віднімання. Повторити склад числа 10.

І. Вивчення нового матеріалу.

Пояснення нового матеріалу

— Діти, пригадайте, які таблиці на додавання й віднімання чисел ми з вами вивчили. (Таблиці на додавання й віднімання 1, 2, 3... 9.) Якби ми сразу захотіли розкласти всі ці таблиці на парту, то не вистачило Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа б місця. І тому мудрий давньогрецький математик Піфагор звів усі ці таблиці в одну, яка називається «Зведеною таблицею додавання й віднімання». Ця таблиця зображена на ваших компах. Подивіться на неї. Які числа зображені у верхньому рядку? (1,2, 3... 9.) Подивіться, як користуватись цією таблицею.

Нехай нам треба обчислити приклад 3 + 5. Знайдемо число Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа 3 у стовпці, а число 5 у рядку. Яке число ви бачите на перетині рядка і стовпця з цими числами? (Учні вказівним пальцем правої руки ведуть вниз від числа 5, а вказівним пальцем лівої руки — на право від числа 3. Пальці «зустрілись» у клітинці з числом 8.) То який приклад ми обчислили? (З + 5 = 8.) Отже, числа стовпця означають Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа перший доданок, а числа рядка — другий доданок. Цей приклад можна обчислити й по-іншому: число З взяти у рядку, а число 5 — у стовпці. Учні переконуються, що знову одержується число 8. Що тепер означає рядок? (Перший доданок.) Чому так вийшло? (Бо від перестановки доданків сума не змінюється.)

Учитель записує Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа на дошці приклад 9 - 4 і объяснює, як знайти відповідь за таблицею:

— З усіх цифр 9 треба вибрати ту, що 100їть навпроти цифри 4, яка розміщена ліворуч. Тоді вгорі над числом 9 читаємо итог прикладу: 5. Учні виконують за таблицею кілька прикладів на віднімання.

Фізкультхвилинка

II. Розвиток математичних знань

1. Вправа 1. Учитель объяснює, що за малюнком Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа квіток потрібно скласти приклади за зразком. Невідомий доданок будемо позначати порожньою клітинкою. Учні виходять до компьютер'ютера, записують приклади з «віконцями», а тоді шукають невідомий доданок:

Учитель з'ясовує з учнями, що невідомий доданок можна знайти двома методами:

1) пригадавши відповідний випадок складу числа 10 (10 — це 6 і 4, отже, невідомий доданок 4);

2) пригадавши Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа, що невідомий доданок можна знайти, якщо від суми відняти відомий доданок (від суми 10 відняти перший доданок 5, — одержимо другий доданок 4.)

Аналогічно можна запропонувати зробити приклади на віднімання:

Учитель гласить, що невідомий від'ємник можна знайти на основі складу числа: 10 — це 4 і...; 8 — це 4 і...; і т. д. Потрібні числа діти вписують у «віконця Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа».

2. Фронтальна бота над задачками.

• У десятилітрове відро налили 7 л води. Скільки літрів води треба долити до повного відра?

• У літрову банку налили 2 склянки соку. Скільки ще склянок соку поміститься в цій банці?

• У які дві каструлі можна перелити молоко з бідона?

Використовуємо наведені нижче малюнки.

III. Підсумок Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа уроку

Гра «Допоможи гномику заповнити таблицю Піфагора».

Учні по черзі виходять до компа і, з допомогою вчителя, заповнюють порожні клітинки таблиці, накресленої раніше. При цьому вони показують, як склали відповідні приклади.

Урок 2. Вправи на засвоєння таблиці ділення на 6. Задачі на спосіб зведення до одиниці (перший вид). Знаходження довжини ламаної (3 клас)

Мета: формувати Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа навички швидких обчислень у межах вивченого матеріалу; ознайомити учнів із задачками на знаходження 4-ого пропорційного методом зведення до одиниці.

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

Перевірка домашнього завдання.

Картки для опитування

№ 1.

20 : 5 – 1

20 : (5 – 1)

98 – 45 : 5

Усно склади задачку і запиши її розв'язок.

І – 35 кг

ІІ – у 5 разів менше

?

ІІІ – 15 кг

№ 2.

2 м 4 дм : 6 + 3 м

(1 м Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа 3 дм + 7 дм) : 5


Усні обчислення


Математичні ланцюжки


ІІ. Вивчення нового матеріалу.

Підготовча бота

Работа з таблицею

ціна кількість вартість
5 гривень 4 ? (20 гривень)
4 гривні ? 24 гривні
? 3 21 гривня

ІІІ. Розвиток математичних знань.

ІV. Підсумок уроку.

Висновки

Проголошення незалежності нашої держави відкрило ширші горизонти для творчої праці вчителів, методистів, науковців. До нових соціально-економічних цілей, життєвих реалей, до потреб націзаднепроходного нраву освіти Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа були використані різноманітні засоби навчально-виховного процесу.

Характеристику змісту навчання з арифметики в початкових класах можна подати шляхом опису вимог до знань і разумінь учнів. Відповідно до програм, на кінець навчального року учні повинні:

· знати напам'ять таблиці арифметичних дій;

· знати назви і позначення одиниць величин Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа;

· вміти читати, записувати і порівнювати числа в межах мільйона;

· вміти виконувати позатабличні дії з числами;

· вміти знаходити значення числових виразів;

· вміти розв'язувати прості та складені задачі тощо.

Вищенаведені знання та вміння, на нашу думку, можна краще забезпечити, викооористовуючи дидактичні засоби, зроблені за допомогою компьютер'ютера.

Використання таких засобів Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа забезпечить належний розвиток учнів та полегшить працю вчителя.

Перечень використаної літуратури

1. Повелитель Я.А. Математична скарбничка: Навчальний посібник для дітей 6-7 -річного віку у двох частинах. - Тернопіль: Мандрівець, 1997.

2. Ожогін В.Я. Технічні засоби в навчальному процесі. Інформаційні властивості і ергономічні особливості застосування. - К.: Вища школа, 1984. - 194 с.

3. Програми середньої загальноосвітньої школи 1-4 (1-3) класи. - К.: Освіта Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа, 1994. - 254 с.

4. Богданович М.В., Козак М.В., Повелитель Я.А. Методика викладання арифметики в початкових класах: Навч.посібник. - 2-е вид., перероб. і доп. - Тернопіль: Навчальна книжка – Богдан, 2001. - 368 с.

5. Драч П.М. Заняття з арифметики з використанням компьютер'ютерної техніки // БВПШ. - 2003. - № 11. - С. 6-9.

6. Дятлова С.І. Наочні засоби на Використання комп'ютера на уроках математики - курсовая работа уроках арифметики // Поч. школа. - 1990. № 5. - С. 45-47.

7. Бібік Г.В. Досвід інтеграції уроків арифметики й інформатики // Компьютер’ютер в школі та сім'ї. - 2004. - № 5. - С. 29-32.viktor-dihtyaryov-stranica-18.html
viktor-dihtyaryov-stranica-23.html
viktor-dihtyaryov.html