Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов - статья

УДК 371.26:004

Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов

Баркасі В.В.

Постановка проблемки … В умовах ринкової економіки конкурентноздатність на освітянському ринку праці забезпечується широким диапазоном професійних якостей викладача, що включають управлінську підготовку, итог якої є готовність учителя керувати колективом та самим собою. Сьогодні Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов - статья освіті потрібен учитель не тільки добре обіпознаний зі свого предмету, але й здатний створити умови, що сприятимуть розвитку та саморозвитку особистості дитини. Це веде до пошуку та засвоєння нових способів діяльності вчителя, який повинен будувати свою преподавательічну діяльність, спираючись на науковообґрунтовані процеси управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій , в Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов - статья яких започатковано розв’язання даної проблеми ... Багато вчених (О.С.Анісімов, Н.В.Кузьміна, А.К.Маркова, Г.П.Щедровицький) вважають, що преподавательічна діяльність може бути віднесена до типу управлінської діяльності за критерієм відповідності управлінським функціям – проектування, корегування, проблематизації, перепроектування, а також контролю за виконавчої діяльності.

Останній час все Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов - статья більше дослідників говорять про преподавательічний менеджмент як окремий напрям в преподавательіці. Питання, пов’язані з преподавательічним менеджментом, висвітлені у працях таких науковців як В.І. Бондар, К.Я. Вазіна, Ю.В. Васильєв, В.С. Лазарев, В.І Лещинський, Ю.А. Конаржевський, С.В. Кульневич, М.І. Приходько, В.П. Симонов Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов - статья та інш.

Як справедливо зазначає В.С. Лазарев: “хоч би які найчудовіші преподавательічні новації не були розроблені, при неякісному управлінні не можна сподіватися на їхнє широке та результативне засвоєння” [3: 12].

Формулювання цілей статті. Метою статті є розкриття сутності преподавательічного менеджменту та визначення значущості відеоспостереження на заняттях з методики викладання іноземних Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов - статья мов при формуванні вмінь преподавательічного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов.

Виклад основного матеріалу дослідження... На нашу думку, в майбутніх учителів слід формувати вміння преподавательічного менеджменту, які допоможуть їм ефективно здійснювати свою діяльність із навчання, виховання й розвитку особистості та творчих здібностей школярів, менеджмент сьогодні „...синтезує компьютер’ютеризацію управління, його Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов - статья психологізацію й спрямованість на людину, наповнює новим змістом управлінські функції і, у певній мірі, розглядає комерційний нюанс цього процесу” [2: 135].

Як відомо, термін “менеджмент” запозичений з англійської мови й означає керівництво, очолювання, здатність справлятися з чим-небудь, з якою-небудь проблемою. З функціональної точки зору – це процес планування Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов - статья, організації, мотивації та контролю, що необхідні для формування й досягнення цілі. На думку дослідників, менеджмент є складовою частиною поняття “управління”, тому що порозуміває “цілеспрямовану дію на колектив працівників або окремих виконавців для виконання поставлених завдань та досягнення визначеної мети” [1: 6].

Преподавательічний менеджмент – це комплекс принципів, способів, організаційних форм та технологічних Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов - статья прийомів управління преподавательічними системами, спрямований на підвищення ефективності їхнього функціонування та розвитку. Він має свою специфіку та закономірності, що знаходять відбиття у своєрідності самого предмету, продукту, знаряддя та результату праці менеджера. Як вказує В.П.Симонов, предметом праці менеджера освітнього процесу є діяльність керованого суб’єкта, продуктом праці – інформація Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов - статья, а знаряддям праці – слово, мова, мовлення. Результатом праці менеджера навчально-пізнавального та навчально-виховного процесів є міра навченості, вихованості й розвитку об’єкта (другого суб’єкта) менеджменту – учнів. Як і будь-яка діяльність, він має цілеспрямований нрав, сутність якого – повнота, не суперечливість, непротиріччя, взаємопов’язаність, конкретність і реальність визначених цілей та Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов - статья їх підпорядкованість основній меті – вихованню, навчанню та розвитку людини як вільної, відповідальної та творчої особистості, формуванню в неї готовності до праці, интенсивної життєвої позиції, наукового світогляду [4].

Учитель іноземних мов під час планування своєї преподавательічної діяльності, чи-то урок з іноземної мови чи виховний захід, повинен мозгіти враховувати основні Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов - статья елементи наукової організації праці, бути обізнаним з прийомами так званого “класного менеджменту”. Найважливішим моментом здесь є врахування фактору часу. Завдання вчителя – з мінімальною витратою часу спланувати урок чи виховний захід таким чином, щоб були досягнені поставлені цілі: удобна, освітня, виховна та розвиваюча. Плануючи урок, учитель повинен враховувати Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов - статья необхідність використання таких сучасних засобів навчання, як лінгафонні кабінети, компьютер’ютерні класи, проектувальна техніка, тощо, що покликане скоротити час на використання дошки з метою демонстрації граматичних конструкцій, лексичних зразків, фонетичних моделей тощо. Під час планування контролю за сформованістю граматичних та лексичних навичок доцільне залучення тестових завдань; сформованість фонетичних навичок можна Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов - статья контролювати в усіх учнів одночасно в мережі лінгафонної лабораторії.

Крім того, позакласна бота у школі передбачає проведення вчителем виховних заходів, які не повинні бути тривалими за часом. Вони мають бути тематично насиченими, виховними, цікавими для учнів. Саме тому таке велике значення має їх правильне планування. Компетентний учитель має також володіти Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов - статья навичками планування розвитку особистісних якостей учнів, їх коригування.

Головним етапом, що демонструє наскільки вчитель іноземних мов володіє преподавательічним менеджментом, є етап організації його професійної діяльності. Він повинен вміти, використовуючи аудиторну й позааудиторну боту, організувати процес навчання таким чином, щоб учні навчилися проявляти самостійність, вміли виконувати запропоновані вчителем завдання Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов - статья, такі, наприклад, як бота з текстом, з аудіоматерікрасном, відео матерікрасном, підготовка усного повідомлення, як у монологічній, так і у діалогічній формі, написання твору тощо.

Одним із основних компонентів преподавательічного менеджменту є етап контролю за ходом і результатом преподавательічного процесу. Контроль на уроках з іноземної мови може бути найрізноманітнішим Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов - статья: це контроль вчителя, взаємоконтроль, самоконтроль; він може бути як поточним, так і відстроченим, усним або письмовим тощо. Преподаватель має здійснювати вибір відповідної форми контролю для раціонального коригування. Впровадження індивідуалізації та диференціації в боті з учнями дозволяє поліпшити якість контролю за рівнем навченості та вихованості в кожного окремого школяра і всього класу Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов - статья в цілому.

Методична підготовка вчителя іноземних мов – це багатокомпонентна цілісна система в структурі його професійної підготовки, спрямована на формування у студентів теоретичних знань та практичних разумінь, які необхідні для творчої реалізації професійної функції вчителя. Ця система має будуватись на методологічних засадах лінгвістики, преподавательіки та психології.

Відтак, сучасний Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов - статья учитель іноземних мов має бути підготовлений до преподавательічної діяльності як теоретично, так і удобно. Випускник преподавательічного вищого закладу освіти повинен володіти знаннями фундаментальних ідей, принципів і теорії базової науки. Він також має бути обізнаним з сучасними цілями й завданнями освіти зі свого предмета. Йому необхідні знання базового навчального плану й можливостей інтеграції Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов - статья змісту предмета з суміжними дисциплінами. У вчителя іноземних мов має бути сформована іншомовна комунікативна компетенція, до складу якої входять мовна, мовленнєва та соціокультурна компетенції. Крім того, вчитель повинен володіти сучасними психолого-педагогічними концепціями навчання та виховання.

Сучасний учитель іноземних мов для ефективного здійснення навчання та виховання також Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов - статья має не тільки володіти преподавательічними технологіями, а й відчувати внутрішню необхідність у їхньому постійному застосуванні, у використанні інноваційних технологій. Це розкриває його розуміння суті преподавательічних інновацій та вміння осмислювати їх в контексті особливостей свого предмета, співвідносити з власними інтересами та досягненнями, застосовувати у своїй професійній діяльності, вміти бачити можливі преподавательічні труднощі Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов - статья інноваційних розробок.

Все вищезазначене потребує єдності теоретичної та удобної підготовки, взаємозв’язок різних форм організації навчально-вихновного процесу, застосування різноманітних преподавательічних технологій та сучасних засобів навчання. Використання відеозасобів на заняттях з методики викладання іноземних мов може бути одним з их.

З метою формування вмінь преподавательічного менеджменту Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов - статья у майбутніх учителів іноземних мов можна запропонувати здійснювати відеоспостереження за навчальною преподавательічною діяльністю студентів. Так, на лабораторних заняттях робиться відеозапис підготовлених студентами п’ятнадцятихвилинних кусоків уроків на означену тему, знятих у ситуаціях імітування. Потім відеозапис 100є предметом групового обговорення в лабораторії.

На нашу думку, відеозапис представляє собою цінний засіб для Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов - статья складної структури побудови обмысленої практики, що передбачає досягнення певних итогів, протягом якої відбувалася самооцінка і саморегуляція. Запис на відео робить можливим повторне самоспостереження з витримкою в часі, що стимулювало індивідуальну та групову рефлексію. Зображення на відео дозволяє групі студентів разом аналізувати одну й ту ж преподавательічну ситуацію й отримувати цінний Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов - статья документальний матеріал для спостереження за преподавательічною діяльністю та професійною компетентністю студента, що, безумовно, є чималою перевагою для того, щоб зафіксувати зв’язок між теорією та практикою.

Завдяки зворотному зв’язку та повторному аналізу, який 100є можливим під час роботи з відео, студент залучається до теоретичного осмислення своєї удобної діяльності Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов - статья. Відеозапис відіграє у цьому значну роль, він надає можливість оцінювати самого для себя як особистість, яка виконує свої професійні обов`язки.

У той же час від викладача вимагається велика преподавательічна майстерність для використання цього механізму з мінімальним ризиком і з максимальною ефективністю. Дійсно, перша зустріч учасника відеозапису Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов - статья зі своїм власним зображенням у багатьох випадках справляє більш чи менш тяжке враження. Перед тим, як стати підтримкою для відстроченого спостереження й самоаналізу свого виду дії, відеозображення порушує уявлення про власну особистість та професійну компетентність. Це враження у багатьох студентів серйозно коливається внаслідок розбіжності між суб’єктивним сприйняттям самого для себя Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов - статья й більш об’єктивним, яке нам представляє екран. Показово, що відео викликає як захисні реакції на агресивне вторгнення в емоційне життя й відносини з оточуючими, так і формування рефлексивної позиції.

Навчання відбувається у процесі спостереження за собою, за преподавательічними ситуаціями, за “експериментами”, що проводяться. Тренування спостереження будується таким Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов - статья чином: спочатку студенти знайомляться з методикою спостереження, з його труднощами, потім встановлюється поле нагляду, фіксується мета і обговорюються способи спостереження за власними преподавательічними діями та їх аналіз. Після відеозапису студенти інтерпретують отримані дані, що передбачає зв’язок прийомів спостереження з теоретичною рефлексією. Відеонагляд за власними преподавательічними діями й за діями своїх Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов - статья товаришів дає засоби для її регулювання й здійснює випробовування теорії практикою.

Отже, проводячи спостереження, студенти встановлюють безпосередній традиційний зв’язок між теорією і практикою, тому що в цьому випадку теорія объяснює практику, а практика дозволяє переглянути теорію. Відеоспостереження допомагає студентам завдяки аналізу записаних ситуацій контролювати в дії Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов - статья свій власний розвиток, усвідомлювати те, чого їм не вистачає у плані теоретичних знань, практичних мозгінь і навичок, прийомів преподавательічного менеджменту, професійної мобільності, комунікативності й інших показників професійної компетентності й те, що вони знають і вміють. Виходячи з цього, кожен студент проектує разом з викладачем особистий план, що сприяє просуванню Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов - статья від набуття до становлення вмінь преподавательічного менеджменту.

Ця бота 100є підготовчим етапом перед проходженням студентами преподавательічної практики. Загальновідомо, що практика може справити величавый вплив на формування вмінь преподавательічного менеджменту майбутніх учителів. Так, за плодами практики студенти оцінюють свої здібності і можливості щодо вибраної професії вчителя, рівень сформованості вмінь професійного менеджменту Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов - статья.

Практика у школі найкращим чином надає студентам можливість проводити самоспостереження власного професійного самовдосконалення в преподавательічній діяльності, а саме, в залученні отриманих теоретичних знань, використанні преподавательічних технологій і прийомів преподавательічного менеджменту. Вони також можуть аналізувати прояв своїх професійно-значущих якостей, професійна мобільність, преподавательічного менеджменту, визначати шлях для професійного Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов - статья вдосконалення.

Аналізуючи свої преподавательічні дії, студенти починають розуміти, що для досягнення висунутих цілей і завдань необхідно ліквідувати невідповідність між власним рівнем професійного й особистісного розвитку і вимогами, що пред’являються до преподавательічної діяльності. Усвідомлення цього протиріччя зумовлювало розвиток разумінь і своєчасне корегування самооцінки.


Висновки.

На основі вищевикладеного можна зробити такі Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов - статья висновки:

· використання прийомів преподавательічного менеджменту, що передбачає вміння вчителя керувати преподавательічними ситуаціями, процесом соціалізації, навчально-пізнавальним процесом і поведінкою учнів, є важливим компонентом діяльності сучасного вчителя іноземних мов;

· сформованість мозгінь з управління в класі є показником ступеня оволодіння преподавателем прийомами класного менеджменту, усвідомленням і стійкою потребою в їх вдосконаленні;

· компетентний Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов - статья учитель повинен мозгіти вибирати й ставити завдання своїй управлінській діяльності, верно аналізувати преподавательічні ситуації, причини поведінки дітей, приймати преподавательічно обґрунтовані рішення, передбачати їх соціальні наслідки; він має вміти самостійно вибирати й розробляти методи управління;

· застосування відео спостереження на заняттях з методики викладання іноземних мов сприятиме формуванню Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов - статья вмінь преподавательічного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов.


Перечень літератури

1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995.– 296 с.

2. Канаржевский Ю.А. Внутришкольный менеждмент – М., 1993 – 246 с.

3. Лазарев В.С. Управление образованием на пороге новейшей эры // Педагогика. – 1995. – № 5. – С. 12 – 14.

4. Симонов В.П. Педагогический менеджмент: 50 НОУ-ХАУ в управлении педагогическими системами: Учебное Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов - статья пособие. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Педагогическое общество Рф, 1999 – 430 с.

5. Arends, Richard S Classroom instructions and management / Ricard I. Arends., 2003. – 307 p.

6. Classroom Discussion and Management., The Mac Crown-Hill Companies, Richard S. Arends, Massachusetts, 2001. – 307 p.


Заявка

на участь у Всеукраїнській

науково-практичній конференції

«СУЧАСНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов - статья»

Відомості про учасника конференції

Прізвище Баркасі

Ім’я Вікторія

По батькові Володимирівна

Місце роботи Миколаївський державний університет імені

В.О.Сухомлинського

Посада доцент кафедри англійської філології

Наукова ступінь к.п.н.

Вчене звання -

Контактний телефон/факс 47-50-51

Адреса для листування м.Миколаїв, вул..Пушкинська, 66, кв.5

Необхідність у бронюванні

місця проживання немає

Назва доповіді Використання відеоспостереження з метою Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов - статья формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов

Секція 3. Відеозасоби навчання іноземних мов

Дата 13.11.2005

Підпис


Заявка

на участь у Всеукраїнській

науково-практичній конференції

«СУЧАСНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ»

Відомості про учасника конференції

Прізвище

Ім’я

По батькові

Місце роботи

Посада

Наукова ступінь

Вчене звання

Контактний телефон/факс

Адреса для листування

Необхідність у бронюванні Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов - статья

місця проживання

Назва доповіді

Секція

Дата 13.11.2005

Підпис


viktor-rashnikov-diktat-monopolistov-ostaetsya-sereznoj-problemoj-razvitiya-biznesa.html
viktor-shauberger-soderzhanie-knigi-energiya-vodi-viktora-shaubergera-domashnij-generator.html
viktor-slavkin-serso.html